ชาวจีน จะไม่หลงทางบนถนนในประเทศไทยอีกต่อไป ด้วยป้ายบอกเส้นทาง

ไกด์นําเที่ยว ชาวจีน ได้นําทางนักท้องเที่ยวชาวจีนเดินข้ามถนนบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทางรัฐบาลไทยจะดําเนินการจัดทําและติดตั้งป้ายบอกเส้นทางถนนเป็นภาษาจีน เพื่อช่วยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนถนนของชาวจีนในประเทศไทยได้

ชาวจีน

ชาวจีน เตรียมเหกระทรวงท่องเที่ยวพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงคมนาคม จะดําเนินการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางถนนเป็นภาษาจีนภายในปีหน้านี้ เพื่อลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนท้องถนนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนสายหลักในจังหวัดเชียงใหมังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบขับรถยนต์เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านทางด่านเชียงของ บนถนนเส้นทางสายหลัก อาร์ สาม เอ (R3A) แม้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับความนิยมอย่างสูง แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะสัญจรบนท้องถนนของชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่เป็นประจํา ซึ่งคาดว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวน่ามาจากผู้ขับรถชาวจีนไม่เข่าใจหรือไม่รับทราบกฎหมายการจราจรและเส้นทางจุดหมายปลายทางของถนนในประเทศไทยหน่วยงานในประเทศไทยที่รับผิดชอบและดูแลเรื่องนี้อยู่ก็หวังว่าการติดตั้งป้ายบอกสัญลักษณ์ หรือป้ายบอกเส้นทางถนนเป็นภาษาจีน จะสามารถช่วยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุลงได้

ทางกรมการท่องเที่ยวได้ประสานงานความร่วมมือกับสถานทูตเกาหลีใต้ ในการส่งเจ้าหน้าที่ไกด์ประเทศไทยไปศึกษาฝึกอบรมภาษาเกาหลีที่ประเทศเกาหลีใต้กรมการท่องเที่ยว ได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ไกด์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวทุกคนใส่ชุดเครื่องแบบทางการในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเริ่มต้นใส่เครื่องแบบดังกล่าวในเดือนตุลาคมนี้ ถ้าพบเห็นเจ้าหน้าที่ไกด์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวคนไหนฝ่าฝืนกฎหรือไม่ทําตามคําประกาศนี้ จะมีโทษปรับเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก ufabet1688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *